Hlavné ciele finančného riadenia

Finančné riadenie je proces, ktorý umožňuje podniku plánovať, riadiť, organizovať, monitorovať a kontrolovať jeho súčasné a budúce finančné zdroje a udalosti. Zahŕňa uplatňovanie základných princípov riadenia vo finančných činnostiach, ako sú nákupy, predaj, rozširovanie kapitálu, oceňovanie zásob, finančné výkazníctvo a rozdelenie zisku.

Obchodná organizácia má organický charakter a jej úspešný rast závisí od finančnej efektívnosti operácií a stratégií. Primárne ciele finančného riadenia sa preto zameriavajú na krátkodobé aj dlhodobé činnosti, ktoré sa snažia maximalizovať tvorbu hodnoty z obmedzených finančných zdrojov.

Včasné šírenie správ

Dôležitým cieľom finančného riadenia je včasné šírenie mesačných, štvrťročných a ročných finančných informácií interným a externým zainteresovaným stranám. Zaisťuje, aby boli finančné informácie pripravené v súlade s účtovnými zásadami a medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo. Toto poskytuje interným zainteresovaným stranám - teda vlastníkom a zamestnancom - spoľahlivé informácie o výkonnosti a ziskovosti podniku. Finančné správy poskytujú dodávateľom informácie, ktoré požadujú na určenie stability podniku, a umožňujú vláde preskúmať daňové povinnosti podniku.

Ciele plánovania finančného riadenia

Finančné plány a prognózy sa zameriavajú na uľahčenie efektívnosti v súčasných a budúcich činnostiach podniku. Snahou procesu plánovania je zosúladiť prevádzkové a investičné činnosti organizácie s jej celkovými schopnosťami toku hotovosti. Súčasné a budúce prognózy peňažných tokov určujú rozsah krátkodobých a dlhodobých plánov podnikania. Tento cieľ zaisťuje, že je dostatok finančných prostriedkov získaných včas a pridelených na rôzne obchodné činnosti.

Finančné plánovanie tiež zaisťuje, aby sa podnik zapojil do výnosných dlhodobých investícií. Napríklad kapitálové rozpočtovanie analyzuje finančnú životaschopnosť a ziskovosť dlhodobého majetku pred jeho obstaraním.

Riadenie rizík

Riadenie rizika je jedným z veľmi dôležitých cieľov podnikového financovania, pretože sa dotýka jedného z mäkkých podkladov podnikového podnikania. Finančné riadenie predpisuje vhodné pohotovostné opatrenia pre operačné aj strategické riziká. Poistenie a automatizované systémy finančnej správy pomáhajú majiteľom firiem a zamestnancom predchádzať alebo znižovať riziká krádeží, podvodov a sprenevery. Procesy interného a externého auditu tiež zlepšujú odhaľovanie podvodov a iných foriem finančných praktík.

Vykonávanie ovládacích prvkov

Funkcia finančného riadenia vykonáva interné kontroly finančných zdrojov. Preto je hlavným cieľom finančných manažérov efektívne využitie a rozdelenie zdrojov v celej organizácii, uvádza London School of Business and Finance. Zavedením vnútorných kontrol, napríklad kto môže prijímať a vkladať peniaze alebo zadávať dodávateľské zmluvy, sa zvyšuje kontrola finančných transakcií, aby sa zabránilo vlastníkom firiem alebo zamestnancom porušovať finančné zásady alebo narúšať transparentnosť. Cieľ posilnenia vnútorných finančných kontrol sa sleduje prostredníctvom dohľadu nad vedúcimi zamestnancami finančného riadenia a internými audítormi.

Nevykonanie vnútorných finančných kontrol by mohlo znamenať pre podnik bezprecedentné následky, ako to bolo v prípade škandálov finančného výkazníctva spoločností Enron, Tyco a WorldCom na začiatku roku 2000.