Výhody a nevýhody partnerstva s ručením obmedzeným

Partnerstvo je dohoda medzi dvoma alebo viacerými spoločnosťami alebo jednotlivcami o spoločnom vlastníctve a prevádzkovaní podniku. Partneri zdieľajú manažérske povinnosti a zisky a straty spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným je špeciálna obchodná štruktúra, ktorá poskytuje ochranu individuálnym partnerom pred nedbanlivosťou ostatných partnerov v organizácii. Toto usporiadanie má výhody aj potenciálne nevýhody.

Tip

Partnerstvá s ručením obmedzeným chránia jednotlivých spoločníkov pred nedbanlivosťou ostatných spoločníkov, môžu však nastať daňové komplikácie v závislosti od štátu, v ktorom založíte svoj LLP.

Výhoda: Ochrana zodpovednosti

Vo všeobecných partnerstvách je každý účastník osobne zodpovedný za konanie spoločnosti. Patria sem dlhy, záväzky a protiprávne konania iných spoločníkov. Jednou z výhod komanditnej spoločnosti je ochrana zodpovednosti, ktorú poskytuje. Tento typ štruktúry partnerstva chráni jednotlivých partnerov pred osobnou zodpovednosťou za nedbanlivosť ostatných partnerov v LLP.

Jednotliví partneri navyše nenesú osobnú zodpovednosť za dlhy z partnerstva alebo iné záväzky. To je výhodné pre individuálneho partnera, pokiaľ ide o potenciálne súdne spory alebo nároky z nedbanlivosti voči spoločnosti.

Výhoda: Daňové výhody

Jednotlivci v partnerstve sú zvyčajne povinní sami si registrovať dane z príjmu fyzických osôb, dane zo samostatnej zárobkovej činnosti a odhadované dane. Samotné partnerstvo nie je zodpovedné za platenie daní. Úvery a odpočty spoločnosti sa poskytujú partnerom, aby mohli podať svoje individuálne daňové priznania. Kredity a odpočty sa vydelia percentom individuálneho záujmu, ktorý má každý spoločník v spoločnosti. To môže byť prospešné pre partnerov, ktorí majú obmedzený záujem o spoločnosť alebo osobitné daňové požiadavky z dôvodu ich záujmov v iných podnikoch.

Výhoda: Flexibilita

Partnerstvá s ručením obmedzeným ponúkajú účastníkom flexibilitu v obchodnom vlastníctve. Partneri majú právomoc rozhodovať o tom, ako budú individuálne prispievať k obchodným operáciám. Manažérske povinnosti možno rozdeliť rovnako alebo oddelene na základe skúseností každého partnera.

Okrem toho si partneri, ktorí majú finančný záujem na spoločnosti, môžu zvoliť, že nebudú mať nijakú autoritu nad obchodnými rozhodnutiami, ale stále si zachovajú vlastnícke práva na základe ich percentuálneho podielu v spoločnosti. Flexibilita obchodných operácií sa môže stať nevýhodou, keď sa partneri rozhodujú na základe osobných záujmov, a nie záujmov partnerstva ako celku.

Nevýhoda: Špeciálne daňové aspekty

Kvôli špeciálnej štruktúre partnerstiev s ručením obmedzeným a mimoriadne zložitým požiadavkám na registráciu daní daňové úrady v niektorých štátoch uznávajú túto štruktúru ako daňovú spoločnosť. To by mohlo byť nevýhodou pre partnerov, ktorí požadujú osobitnú daňovú úvahu. Niektoré štáty úplne zakazujú LLP kvôli daňovej zložitosti.

Nevýhoda: neuznáva sa v každom štáte

Na rozdiel od komplementárov nie sú komanditné spoločnosti v každom štáte uznané ako legálna obchodná štruktúra. Niektoré štáty obmedzujú vytváranie partnerstiev s ručením obmedzeným na profesionálov, ako sú lekári alebo právnici.

Ostatné štáty umožňujú vytvorenie LLP, ale zavedú vysoké daňové limity pre subjekt, a to tak pri ich formovaní, ako aj pri ich uskutočňovaní. Navyše, bez ohľadu na štát, v ktorom pôsobia, mnoho strán vníma LLP ako menej dôveryhodné ako „skutočné podniky“ ako korporácie.

Nevýhoda: Jeden partner môže viazať ostatných

Ďalšou nevýhodou je, že jednotliví partneri nie sú povinní konzultovať s ostatnými účastníkmi určitých obchodných dohôd. V záujme ochrany celkovej integrity spoločnosti by ste mali vytvoriť partnerskú dohodu, ktorá konkrétne načrtne, čo môže každý komanditista robiť a čo nemôže pri obchodných rozhodnutiach. Finančné výkazy LLP musia byť tiež zverejnené, čo môže pre niektorých partnerov spôsobiť problém.