Aký je hlavný rozdiel v LLC a LP?

Výber správnej obchodnej štruktúry vám pomôže ušetriť peniaze za registráciu poplatkov, daní a všeobecných režijných nákladov. Dve spoločné obchodné štruktúry pre majiteľov malých firiem zahŕňajú spoločnosti s ručením obmedzeným (LLC) a komanditné spoločnosti (LP). Aj keď medzi LLC a LP existujú podobnosti, tieto dve obchodné štruktúry majú veľké rozdiely. Znalosť charakteristík, výhod a nevýhod oboch obchodných štruktúr vám môže pomôcť vybrať si tú pravú pre vaše podnikanie.

Zvládanie

Štruktúra riadenia je jedným z hlavných rozdielov medzi LLC a LP. Členmi LLC môžu byť fyzické alebo obchodné subjekty, ktoré sa líšia od LP. LLC určuje práva na správu svojich členov. LP musí obsahovať najmenej dvoch jednotlivcov, z ktorých jeden slúži ako komplementár a druhý ako komanditista. Zodpovednosti týchto dvoch typov partnerov sa líšia. Generálni partneri majú schopnosť prijímať rozhodnutia manažmentu. Komanditisti sa nezúčastňujú na rozhodovaní manažmentu a sú zodpovední iba za svoju počiatočnú investíciu.

Zodpovednosť

Obchodná štruktúra LLC poskytuje ochranu osobných aktív všetkým svojim členom. Jednotliví členovia nenesú bremeno obchodných dlhov. Na rozdiel od LLC ponúka LP ochranu osobnosti iba určitým partnerom. Plnú osobnú zodpovednosť nesú generálni partneri. Spoločnosť môže žalovať komplementárov za dlhy, ktoré partnerstvu vznikli. Súd môže prideliť osobný majetok komplementárov veriteľom ako splátku dlhov. Komanditisti v LP dostávajú rovnakú ochranu zodpovednosti ako členovia LLC, ale bez manažérskych povinností.

Dane

LLC je obdobou partnerstva v tom, že zisky alebo straty sa prenášajú na členov, ktorí musia platiť dane z príjmu fyzických osôb, čo znamená, že sa podnikateľský subjekt vyhýba dani z príjmu právnických osôb. Členovia LLC rozhodujú o tom, ako rozdeliť zisky. Rozdelenie zisku nezávisí od toho, koľko prispievajú členovia kapitálu. LP ponúkajú zamestnancom partnerstva daňové výhody. Partneri musia platiť federálne dane z príjmu fyzických osôb z rozdelenia zisku z LP. Ak je to možné, členovia LLC a partneri LP musia platiť dane z príjmu štátu.

Výhody a nevýhody spoločnosti LLC

Výhodou LLC je, že členovia môžu získať ochranu zodpovednosti, ale môžu sa vyhnúť bremenu rozsiahlych administratívnych postupov a vysokých poplatkov za registráciu vyžadovaných spoločnosťami. Nevýhodou činnosti LLC je to, že obchodný subjekt nemá centralizované riadenie, čo môže niektorým spoločnostiam sťažiť rozhodovací proces. Ďalšou nevýhodou spoločnosti LLC je, že pokiaľ sa neprijmú iné opatrenia, spoločnosť LLC zanikne, ak majiteľ zomrie.

Klady a zápory LP

Výhodou založenia LP je, že vlastníci firiem môžu ľahko vyhľadávať investorov bez toho, aby sa vzdali práv na správu. Komplementári majú naďalej kontrolu nad spoločnosťou, zatiaľ čo komanditisti poskytujú kapitál. Ďalšou výhodou je, že LP sa nerozpustí, ak komanditista zomrie, odíde alebo je vymenený. Hlavnou nevýhodou LP je, že komplementári znášajú veľké množstvo rizík. Komplementári nesú zodpovednosť za všetky obchodné záväzky.