Ako nájsť inventár hotových výrobkov na konci roka?

Malé podniky musia byť informované o svojich zásobách, aby mohli upraviť svoju úroveň výroby. Jedným z najdôležitejších inventárov, ktoré je potrebné poznať, je inventár hotových výrobkov, ktorý udáva množstvo dostupného tovaru na predaj. Vypočítajte konečný inventár hotových výrobkov za rok, aby ste vedeli, koľko inventára začnete s nasledujúcim rokom.

1

Prenesie konečnú hodnotu hotového tovaru z predchádzajúceho roka, ktorá sa použije ako počiatočná zásoba pre aktuálny rok. Napríklad ak by konečný inventár hotových výrobkov pre rok 2010 bol 10 000 dolárov, potom by to bol tiež počiatočný inventár hotových výrobkov pre rok 2011.

2

Sčítajte náklady na priame materiály použité pri výrobe, priamu prácu použitú pri výrobe a začiatočný tovar v procese, potom odčítajte konečný tovar v procese. Získate tak celkové náklady na tovar vyrobený za daný rok.

3

Pridajte počiatočný inventár hotových výrobkov k nákladom na vyrobený tovar. Získate tak celkový tovar na predaj.

4

Odpočítajte náklady na predaný tovar od celkového množstva tovaru, ktorý je k dispozícii na predaj. Získate tak celkovú hodnotu hotových výrobkov na konci roka.